Algemene voorwaarden en privacy

Inti Coaching is een coachpraktijk voor(jong) volwassenen, waarbij o.a. een paard wordt ingezet als hulpmiddel. Ook boks training kan in overleg deel uitmaken van de door Inti coaching aangeboden coaching.


1. Toepassing: Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Inti Coaching (hierna te noemen opdrachtnemer) met de persoon en/of organisatie (hierna te noemen opdrachtgever) die gebruik maakt van door opdrachtnemer aangeboden diensten. Beide partijen verklaren zich bij het aangaan van een overeenkomst uitdrukkelijk bekend en akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Als zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden is geregeld, dan dient de uitleg plaats te vinden naar “de geest van” deze Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de website van Inti coaching. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie. De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.


2. Offertes: Alle offertes van opdrachtnemer zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn van aanvaarding is gesteld.


3a. Vrijblijvend kennismaken kan via de telefoon of een online meeting.
3b. Aanmelding: vindt plaats via de telefoon of mail. Na aanmelding volgt er een intakegesprek plaats op kantoor. De inschrijving voor of reservering van een coaching activiteit is definitief na schriftelijke (post of e- mail) of mondelinge bevestiging door opdrachtnemer. Deze bevestiging door opdrachtnemer maakt de overeenkomst bindend. Opdrachtnemer behoudt het recht opdrachten te weigeren.


4. Coachtraject: het is van tevoren lastig inschatten hoelang een traject gaat duren. Het devies luidt: zo kort mogelijk maar zo lang als nodig is! Het bereiken van het door cliënt beoogde doel valt niet te garanderen. Na het intakegesprek kan gekozen worden om losse sessies in te plannen of een traject aan te gaan. Het intakegesprek wordt gerekend als volledige sessie.
Bij twijfel over effectiviteit worden mogelijkheden voor eventuele verwijzing besproken. Voor een optimaal proces is het van belang dat de coach in het bezit is van relevante informatie. De verantwoordelijkheid voor het beschikbaar stellen van deze informatie ligt bij de cliënt. Het is mogelijk dat de coach overleg pleegt of een verslag maakt met en-voor externe hulpverleners, werkgevers of onderwijsinstellingen. Dit uitsluitend na toestemming van cliënt. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.


5. Evaluatie: na iedere sessie evalueren coach en gecoachte even kort met elkaar en wordt in overleg afgesproken of er een vervolgafspraak nodig is.


6. Tarieven: Deze kunt u vinden onder het “kopje”: tarieven van de website. Inti coaching valt onder de KOR (Kleine Ondernemers Regeling) van de Belastingdienst. Dat betekent dat er geen BTW over de prijs wordt gevraagd. De prijs die u ziet onder tarieven is de volledige prijs die u betaalt.


7. Betaling: u ontvangt na iedere sessie een factuur per e-mail. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan, conform de verwijzing in de factuur naar deze voorwaarden. De factuur voor een traject wordt verstuurd na de tweede sessie. Deze trajectfactuur mag u ook in twee gedeelten betalen. Dan wordt de factuur verstuurd na de eerste en laatste sessie. Bij niet betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum wordt er een betalingsherinnering gestuurd per mail. U dient dan binnen 7 dagen na de datum van de betalingsherinnering aan uw verplichtingen te voldoen. Wanneer dit niet gebeurt, heeft opdrachtnemer het recht de coaching op te schorten, totdat er aan de betalingsverplichting is voldaan. Wanneer de betaaltermijn wordt overschreden is opdrachtnemer gerechtigd om € 25 administratiekosten in rekening te brengen na de eerste herinnering. Bij wanbetaling schakelt Inti Coaching de hulp van een incassobureau in, op basis van “no cure-no pay”. Zodra de vordering ter incasso wordt overgedragen aan derden is de opdrachtgever ook incassokosten verschuldigd.


8. Afmelding of ziekte: bij verhindering moet de gemaakte afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren worden afgezegd. Dit in verband met de huur van de locatie door de coach. Afmelden kan per mail of telefoon/sms. In dat geval wordt het tarief voor de sessie niet doorberekend. Bij niet-annuleren en niet verschijnen of bij annulering op de dag van de afspraak dan wel binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak, zal de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht. Bij plotselinge ziekte en of andere persoonlijke omstandigheden is overleg mogelijk. Wanneer u mij niet treft, dan graag de voicemail inspreken of een bericht sturen via sms. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een coaching activiteit te wijzigen bij
Lisa Schoumacher 06 12 59 79 84 lisa@inticoaching.nl www.inticoaching.nl. Onvoorziene omstandigheden zoals ziekte, sterfgeval dan wel andere vormen van overmacht. In goed overleg met opdrachtgever worden dan een vervangende datum en tijdstip overeengekomen.


9. Klachten: kwaliteit en zorgvuldigheid zijn bij Inti Coaching zeer belangrijk en zij staan dan ook voorop. Toch kan het zo zijn dat u een klacht heeft of niet tevreden bent met de coaching. U kunt dit uiteraard te allen tijde bespreken en samen proberen we dan een goede passende oplossing te vinden. In beginsel gaat opdrachtnemer ervan uit dat de klacht in goed overleg voor beide partijen aanvaardbaar zal kunnen worden weggenomen.


10. Geheimhouding &Privacy: opdrachtnemer en opdrachtgever hebben geheimhoudingsplicht ten aanzien van de inhoud van de sessie. Deze geheimhouding geldt zowel gedurende de looptijd van een overeenkomst als na afloop daarvan. Voor overleg met derden, bijvoorbeeld een arts, werkgever, onderwijsinstelling of andere betrokken hulpverlening wordt vanzelfsprekend altijd tevoren toestemming gevraagd aan de cliënt. Voor het overige houdt opdrachtnemer zich strikt aan de bescherming van de persoonsgegevens van haar cliënten in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG}. Deze gegevens worden dan ook nooit gedeeld met derden, en zij worden binnen de geldige wettelijke termijn vernietigd.


11. Locatie: de coachlocaties van opdrachtnemer bevinden zich op privéterrein. De coachlocatie wordt door opdrachtnemer gehuurd voor de coachsessies. De coachlocatie is alleen te bezoeken na een gemaakte afspraak met opdrachtnemer Inti Coaching via het daarvoor bestemde mailadres of telefoonnummer. Deze kunt u vinden onder het “kopje” Contact op de website. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de eigenaar zich te begeven op het erf. Op beide locaties mag niet worden gerookt. Een begeleider kan wachten (niet bij de sessie) of een wandeling maken buiten het erf.


12. Trainingsmaterialen en producten: Alle door opdrachtnemer geproduceerde tekst en beeldmaterialen zoals trainingsmaterialen, filmopnamen, fotografie, brochures, handboeken en publicaties zijn en blijven, onafhankelijk van de aard, intellectueel eigendom van opdrachtnemer en zijn door copyright beschermd. Vermenigvuldiging en of doorgeven aan derden is niet toegestaan en wordt beschouwd als breken van copyright en is daarmee strafbaar. Het is nadrukkelijk verboden teksten, filmopnamen of beeldmateriaal van opdrachtnemer te gebruiken voor publicaties, scholing, voordrachten of vergelijkbare gelegenheden. Mediapublicaties zijn uitsluitend toegestaan na schriftelijke akkoordverklaring door opdrachtnemer.


13. Aansprakelijkheid: Deelname aan de coaching activiteiten is voor eigen rekening en risico. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige directe dan wel indirecte schade aan personen of goederen. Het spreekt vanzelf dat zowel de locaties als de paarden zorgvuldig zijn geselecteerd en dat de activiteiten met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid worden uitgevoerd en begeleid. Niettemin kan het werken met paarden risico’s met zich meebrengen. Opdrachtgevers worden dan ook zorgvuldig geïnstrueerd over de wijze van omgang met paarden. Die instructies dienen tijdens de coaching activiteit altijd strikt te worden gevolgd. Opdrachtnemer legt daartoe een separaat formulier ‘Algemene informatie en risico-acceptatie’ voor. Dit formulier maakt deel uit van deze Algemene Voorwaarden. Rechtsgeldige ondertekening ervan door opdrachtgever maakt dan ook integraal deel uit van de coaching overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Indien volledig uitsluitsel van aansprakelijkheid door de rechter als te ruim wordt gezien zal de totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer in geen geval hoger zijn dan het bedrag gelijk aan het totale factuurbedrag zoals overeengekomen voor de activiteiten. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de uitkering van de verzekeraar van opdrachtnemer in een voorkomend geval.


14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter: Op iedere overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn zullen eerst aan een in gezamenlijk overleg aan te wijzen mediator worden voorgelegd. En indien nodig aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer. In beginsel gaat Inti Coaching ervan uit dat in goed overleg een voor beide partijen passende oplossing voor het geschil tot stand komt.


Algemene Voorwaarden Inti Coaching; Versie maart 2023 ©

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
LinkedIn